دکتر مهرنوش داريني

  • عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران
  • عضو انجمن مشاوره ايران
  • عضو انجمن روان شناسي ايران
  • عضو انستيتو روانکاوي تهران
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات