علی توکلی

  • مشاور خانواده
  • ساخت و هنجاريابي آزمون ايراني اختلال بيش فعالي/نقص توجه براساس ملاک هاي DSM براي دانش آموزان 12-14 ساله
  • مدرس کارگاههاي آموزشي
More in this category: حسین رضا زاده »